• SFSC
 • SFSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

Số : 113/2021/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Về thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi : Quý vị cổ đông Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ

Trước hết HĐQT Công ty xin gửi tới Quý vị cổ đông lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và thành công, chúc mọi gia đình bình an vượt qua đợt dịch bệnh Covid-19 này.

Công ty dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trong tháng 4 năm 2021, tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, không an toàn nên đến nay vẫn chưa  thực hiện được. Hiện nay, Công ty đang nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 1749/UBND-VX ngày 30/5/2021 Về triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Do đó, HĐQT xin gửi đến Quý vị một số thông tin liên quan ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau :

 1. Về thời gian tổ chức : Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sớm nhất có thể khi đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 đúng qui định của Cơ quan chức năng, đúng Luật doanh nghiệp và đúng Điều lệ của Công ty.
 2. Về nội dung chương trình và tài liệu ĐHĐCD năm 2021: Hiện tại HĐQT Công ty đã công bố trên website của Công ty, mời Quý cổ đông xem chi tiết tại địa chỉ website http: //www.gionglamnghiepvungnambo.com. Quý Cổ đông khi cần thiết có thể liên hệ số điện thoại 028.38248788 để được hỗ trợ thêm.

            Các ý kiến của Quý vị cổ đông (nếu có) xin vui lòng gửi về Công ty qua các địa chỉ email glnvnb@gmail.com  và glnvnb@yahoo.com hoặc gửi qua bưu điện tới địa chỉ Văn phòng Công ty số 6 Nguyễn Thành Ý, P. ĐaKao, Q.1, TP Hồ Chí Minh.

Trân trọng ./.

                                                                                                TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                            CHỦ TỊCH

                                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                     Nguyễn Thanh Lâm

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐQT;

- Ban Giám đốc;

- Ban Kiểm soát;

- Lưu VT.                                                                        

 

                                                                                                      

 

 

tin nóng

video clip

hỗ trợ khách hàng

 • Nhân viên kinh doanh

  028.38248788 (Mr. Bình)

  glnvnb@yahoo.com

 • Nhân viên kinh doanh

  028.38296299 (Ms Thảo)

  glnvnb@gmail.com

 • TOP