• SFSC
  • SFSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

Số : 124/2021/TB-HĐQT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi : Quý vị cổ đông Công ty CP giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ

Trước hết HĐQT Công ty CP giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ xin gửi tới Quý vị cổ đông lời chào trân trọng, lời chúc sức khoẻ và thành công, chúc mọi gia đình bình an vượt qua dịch bệnh Covid-19.

Ngày 15/11/2021 HĐQT Công ty có Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gửi quý vị cổ đông.

Nay HĐQT Công ty xin thông báo thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7h30 - 12h20  ngày 17 tháng 12 năm 2021.

2. Địa điểm: Phòng họp Công ty, Số 6 Nguyễn Thành Ý, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung khác: Như trong Thư mời ngày 15/11/2021 đã gửi đến Quý vị cổ đông.

Lý do thay đổi thời gian tổ chức Đại hội: Nhằm đảm bảo các quy định về phòng chống bệnh Covid-19.

Rất mong Quý cổ đông thông cảm và thu xếp thời gian tới dự để đảm bảo cho Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo!

                                                                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                         CHỦ TỊCH

                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                                   Nguyễn Thanh Lâm

Nơi nhận:

- Như trên;

- TCTLNVN-CTCP;

- TV HĐQT, TV BKS;

- Ban Giám đốc;

- Các phòng ban Cty;

- Lưu VT.    

       

TOP