• SFSC
 • SFSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

Số : 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

I. TÊN DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ.

- Trụ sở chính: Số 06 - Nguyễn Thành Ý - Phường Đa Kao - Quận I – TP. Hồ Chí Minh.

- Mã số doanh nghiệp: 0304977171.

II. THỜI GIAN BẮT ĐẦU ĐẠI HỘI: 08h30’ ngày 23/06/2020.

III. ĐỊA ĐIỂM: Hội trường Văn phòng Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ, số 06 -     Nguyễn Thành Ý – P. Đa Kao – Q.I – TP HCM.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Đại biểu khách mời:

Ông Ngô Văn Tú – Phụ trách phòng lâm nghiệp Tổng công ty lâm nghiệp VN – CTCP.

Bà Nguyễn Thị Thủy – Chuyên viên phòng LN Tổng công ty lâm nghiệp VN – CTCP.

 1. Đại biểu trong Công ty:

-  Các ông, bà quý cổ đông Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ.

-  Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

V. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Bà Bùi Thị Thảo, Phó Phòng Tổng hợp, Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/6/2020, tổng số cổ đông Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam bộ là 46 cổ đông nắm giữ 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo danh dách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, tính đến 8h30 phút ngày 23 tháng 6 năm 2020: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 12 cổ đông, sở hữu/đại diện 871.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,19 %  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 12 cổ đông, sở hữu 210.600 cổ phần, chiếm 21,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông ủy quyền là 2 cổ đông, đại diện 151.300 cổ phần, chiếm 15,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông đại diện vốn Tng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam -CTCP là 3 cổ đông đại diện cho 510.000 cổ phần, chiếm 51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ thì phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành hợp pháp, hợp lệ.

VI. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI :

 1. Bà Bùi Thị Thảo thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.
 2. Bầu Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp - kiểm phiếu:

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau :

a) Đoàn Chủ tịch Đại hội :

- Ông Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa.

- Ông Trần Đức Ngọc - TV HĐQT kiêm Giám đốc - Thành viên.

b) Ban Thư ký :

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Thuận - Trưởng Phòng Nghiên cứu nuôi cấy mô - Trưởng Ban.

- Bà Nguyễn Thị Như Nguyệt  - NV phòng TCKT - Thành viên.

c) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Hồng Nhơn - Trưởng Ban Kiểm soát - Trưởng Ban.

- Ông Lê Trung Hà - Kế toán trưởng Công ty - Thành viên.

- Bà Bùi Thị Thảo - Phó Phòng Tổng hợp - Thành viên.

 1. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự hội nghị :

- Bà Bùi Thị Thảo  - Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Báo cáo tại Đại hội, kết quả chi tiết như đã thể hiện tại mục V của biên bản này (có Báo cáo kèm theo).

- Chủ tọa đề nghị cổ đông nào có ý kiến khác về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp thì phản ánh với chủ tọa để xem xét, giải quyết phù hợp.  4. Thông qua Chương trình của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Đại hội không có ý kiến gì thêm và biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả 100% cổ đông có mặt dự họp tán thành.

5. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội :

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Thảo - Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Đại hội không có ý kiến gì thêm và biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả 100% cổ đông có mặt dự họp tán thành.

6. Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình :

6.1. Ông Trần Đức Ngọc - TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.

6.2. Ông Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của HĐQT Công ty.

6.3. Bà Lê Thị Hồng Nhơn - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kiểm soát.

6.4. Ông Lê Trung Hà - Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Tờ trình về Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019; Tờ trình về lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

7. Thảo luận tại Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tọa Đại hội mời các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tham gia ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

7.1. Các ý kiến phát biểu và chất vấn của cổ đông gồm:

* Cổ đông Vũ Thị Quyền:

- Phương án kinh doanh khá an toàn, chưa đột biến

- Chưa xây dựng được thương hiệu riêng

- Theo tôi, tương lai khai thác rừng sẽ giảm, Cây mô đến lúc bảo hòa thì công ty cần mở rộng cây cảnh, cây hoa, cây lục hóa đô thị, ….

- Trong các báo cáo không thấy mặt hạn chế nên không có giải pháp khắc phục để phát triển

* Cổ đông Nguyễn Minh Hùng

- Với vốn điều lệ 10 tỷ mà lợi nhuận đạt trên 5 tỷ đó là cả một sự đoàn kết nỗ lực của HĐQT, BĐH và toàn thể CB.CNV trong Công ty.

- Cần đẩy mạnh công tác marketing.

- Khoản nợ phải trả nên làm biên bản xử lý nợ , hạch toán vô thu nhập.

- Khoản nợ khó đòi của Công ty Trường An cần thỏa thuận để thu hồi dần.

- Dự án 573 Nguyễn Kiệm: nên hợp tác đầu tư để công ty khỏi vay vốn. 

* Cổ đông Nguyễn Kim Cương

- Thống nhất các báo cáo nhưng các báo cáo còn mang tính chất kế thừa, không có đột biến.

- Về hồ sơ đất đai: đề nghị trong năm nay bám sát vấn đề cắm mc giới. Phải tận dụng các mối quan hệ và tác động của vinafor để sớm hoàn tất thủ tục pháp lý đất đai.

- Không thấy báo cáo cơ cấu nhân sự. Phải có kế hoạch tuyển dụng nhân lực có trình độ cao để thúc đẩy các mặt quảng bá thương hiệu.

- Tồn kho 13 tỷ là rất cao, cần cân đối tồn kho hợp lý để đáp ứng quay vòng vốn.

- Tài khoản 131 có khoản ứng trước của khách hàng 2,3 tỷ. Đây là khoản tiền khách hàng đặt cọc mua cây năm 2020 hay khoản doanh thu của năm 2019 đang treo?

- Khai thác rừng: năm nào cũng vài chục ha, cần phải khai thác bền vững để không ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông sau này.

- Diện tịch khai thác năm 2020 nhiều hơn so với năm 2019 nhưng doanh số lại thấp hơn. Cần làm rõ.

- Trong báo cáo cần đưa thêm mục đầu tư vào. Phải đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao năng suất sản xuất.

- Khu nhà 573 Nguyễn Kiệm cần phải xin giấy phép chấp nhận chủ trương đầu tư trước rồi đến xin giấy phép xây dựng. Tôi đã được giao nhiệm vụ và đang tiến hành thủ tục.

- Thuê nhà tại số 6 Nguyễn Thành Ý khoảng 600 triệu/năm. Cần phải nghiên cứu khai thác liên doanh liên kết để giảm bớt gánh nặng chi phí thuê nhà.

* Cổ đông Bành Ngọc Tâm

Qua báo cáo: các chỉ tiêu đều được gia tăng từ doanh thu đến tiền lương là điều đáng khen. Tuy nhiên, cần lưu ý các vấn đề sau:

- Về công tác giống: cần liên hệ với các trung tâm nghiên cứu cây rừng để có bộ giống tốt. Phải có kế hoạch lâu dài.

- Các thiết bì cần bảo trì thường xuyên, hoặc thay thế đảm bảo an toàn cho người lao động.

- Về công tác trồng rừng: nên trồng toàn bộ bằng cây mô để vừa trình diễn vừa tăng năng suất, chất lượng rừng trồng.

- Nhà số 6 Nguyễn Thành Ý: cần nghiên cứu liên doanh liên kết thêm.

- Nhà 573 Nguyễn Kiệm: diện tích nh, khó đầu tư cao ốc văn phòng và cũng không nên vay tiền để kinh doanh. Phải tận dụng khai thác kinh doanh nhà cho thuê hết công suất.

7.2. Giải trình/Trả lời chất vấn :

* Ông Nguyễn Thanh Lâm -Chủ tịch HĐQT:

- Dự kiến trong tương lai khai thác rừng trồng và kinh doanh cây giống mỗi lĩnh vực đem lại 40% lợi nhuận, còn lại 20% lợi nhuận là thu nhập từ kinh doanh, dịch vụ khác.

- Về cơ cấu nhân sự, chức năng, nhiệm vụ không nêu trong báo cáo do không có sự thay đổi trong thời gian gần đây. Chúng tôi sẽ cung cấp nếu cổ đông yêu cầu.

- Công ty cũng đang nghiên cứu sản xuất cây hoa nhưng chưa thành công.

- Cây lục hóa hiện tại vẫn còn tồn ở Trạm Bình Sơn chưa bán được. Nếu cổ đông có khách hàng xin giới thiệu về công ty.

- Về đất đai: năm nay sẽ quyết tâm thực hiện. 

- Quỹ rừng trồng luôn bền vững, thậm chí diện tích trồng nhiều hơn khai thác do tận dụng hết các diện tích các đám đất trống trong rừng, bờ bao. Giá rừng trồng năm nay thấp hơn năm trước là do loại rừng trồng khai thác khác nhau sẽ có giá trị kinh tế khác nhau.

- Theo số liệu 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu và lợi nhuận công ty đạt kết quả cao nhất so với cùng kì các năm trước.

* Ông Lê Trung Hà - Kế toán trưởng:

- Công nợ 174.967.872 triệu đồng của công ty xây dựng nhà quận 3: chúng tôi sẽ làm tờ trình để đưa vào thu nhập khác.

- Công nợ công ty Trường An: công ty đã trích lập xong rồi, hiện tại rất khó liên lạc để thu hồi.

- Hàng tồn kho: do sản xuất số lượng cây chuẩn bị để giao khách hàng đầu năm 2020

* Ông Lê Văn Quang – Phó giám đốc công ty:

- Các nguồn thu chính của công ty: kinh doanh rừng trồng, bán cây giống là chủ yếu; h trợ từ dự án giống, và các thu nhập khác chiếm tỷ lệ ít hơn. Trong khi kinh doanh rừng trồng trong tương lai sẽ yếu thế hơn các doanh nghiệp khác do phải trả tiền thuê đất cao. Vì vậy, thế mạnh chủ công ty là sản xuất và tiêu thụ cây con giống cấy mô.

- Cây cấy mô đang lợi thế, nhất là các giống mới công ty tự quyết định giá, không có sự cạnh tranh với nhiều cơ sở sản xuất khác, còn cây Bạch đàn dòng U6 không thể tăng giá do có nhiều nơi đã sản xuất được dòng này. Việc đầu tư trang thiết bị hiện đại vào sản xuất cây giống ở một số công đoạn là rất cần thiết nhưng phải hợp lý và thiết thực, không nên đầu tư vào những lĩnh vực không chuyên và chưa cần thiết. Nên đầu tư vào những lĩnh vực thế mạnh của công ty thì mới mang lại hiệu quả.

7.3. Phát biểu của đại biểu khách mời :

Ông Ngô Văn Tú – Phụ trách phòng lâm nghiệp Tổng công ty lâm nghiệp VN – CTCP (sau đây viết tắt là TCT).

Tổng công ty đánh giá rất cao nổ lực của công ty. Để có được những thành quả đó, người lao động của công ty đã dành rất nhiều thời gian để làm việc tạo ra sản phẩm. Năm 2019, công ty đã có những thay đổi lớn: nâng cao được chất lượng cây giống, kiểm tra lại quy trình kỹ thuật, vườn vật liệu, chăm sóc khách hàng, mở rộng các dòng giống mới như các dòng keo lá tràm Clt.

- Năm 2020 thị trường sẽ tiến triển không nhiều, cần phải tìm lối đi. Vấn đề đất đai cần phải tranh thủ các mối quan hệ, tìm hướng đi phù hợp để thúc đẩy tiến độ.

- Công ty chưa có bước đột phá trong sản xuất kinh doanh. Trang thiết bị sản xuất còn chủ yếu là cũ vận hành bằng tay, chưa tự động hóa. Cần có lộ trình cụ thể thực hiện đổi mới trang thiết bị theo hướng áp dụng tự động hóa, ví dụ như nâng cấp hệ thống rửa và sấy chai lọ, rót môi trường và đóng nắp tự động, chi phí dao động khoảng 500 triệu. Cần nghiên cứu mở rộng không gian để tăng công suất. Phòng lâm nghiệp TCT sẽ hỗ trợ Công ty tham quan các mô hình tự động như đóng bầu, rửa, sấy chai lọ để xem xét lựa chọn.

- Quảng bá thương hiệu còn hạn chế, đây là vấn đề chung của TCT. Định hướng TCT sẽ bắt tay vào xây dựng thương hiệu từ trên xuống dưới.

- TCT tháng 4 năm 2020 đã xây dựng quy trình quản lý lâm nghiệp chung, quản lý chặt chẽ, là kênh thông tin rất tốt, đảm bảo tăng hiệu quả kinh doanh rừng trồng.

7.4. Ông Nguyễn Thanh Lâm đáp từ tiếp thu ý kiến của ông Ngô Văn Tú 

Thay mặt lãnh đạo Công ty cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của Cổ đông Vinafor trong quá trình phát triển của Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ, đồng thời xin tiếp thu các ý kiến  ông Ngô Văn Tú vừa nêu để cùng HĐQT, Ban điều hành nghiên cứu thực hiện trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

* Cập nhật tình hình cổ đông tại thời điểm đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung Đại hội : Theo báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông thì tổng số cổ đông tham dự biểu quyết không thay đổi so với khai mạc hội nghị.

 1. Đại hội biểu quyết về các nội dung đã trình bày tại Đại hội.
 1. Các nội dung biểu quyết :

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tọa Đại hội nêu các nội dung Đại hội biểu quyết thông qua gồm :

Nội dung 1 : Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc.

Nội dung 2 : Báo cáo hoạt động 2019 và định hướng trọng tâm hoạt động năm 2020 của HĐQT.

Nội dung 3 : Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và định hướng trọng tâm hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát :

Nội dung 4 : Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán .

Nội dung 5 : Phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức, trích khen thưởng năm 2019.

Nội dung 6 : Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2020.

Nội dung 7 :  Kế hoạch SXKD năm 2020.

8.2. Hình thức biểu quyết :

Ông Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tọa Đại hội xin ý kiến đại hội sử dụng hình thức biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết, 100% cổ đông có mặt dự họp tán thành.

8.3. Kết quả biểu quyết :

Kết quả biểu quyết cụ thể từng nội dung như sau :

Nội dung 1.  Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 :

 - Tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 871.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không tán thành: không phiếu.

- Không ý kiến: không phiếu.

Với kết quả biểu quyết trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 của Công ty.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của HĐQT Công ty.

 - Tán thành: 12  phiếu, đại diện cho 871.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không tán thành: không phiếu.

- Không ý kiến: không phiếu.

Với kết quả biểu quyết trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của HĐQT Công ty.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2019 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty.

 - Tán thành : 12 phiếu, đại diện cho 871.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không tán thành : không phiếu,

- Không ý kiến : không phiếu.

Với kết quả biểu quyết trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn năm 2019 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán) :

 - Tán thành : 12 phiếu, đại diện cho 871.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không tán thành : không phiếu

- Không ý kiến : 0 phiếu.

Với kết quả biểu quyết trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. Trong đó có một số chỉ tiêu chính như sau :

* Tổng tài sản Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là : 20.145.864.943 đồng.

* Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2019 là : 20.145.864.943 đồng.

Trong đó : Vốn chủ sở hữu là : 15.269.904.527 đồng.

* Vốn Điều lệ Công ty thời điểm 31/12/2019 là : 10.000.000.000 đồng.

* Lợi nhuận trước thuế năm tài chính 2019 là :             5.252.426.826 đồng.

* Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2019 là :      4.201.941.461 đồng.

Nội dung 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019 :

 - Tán thành: 12  phiếu, đại diện cho 871.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không tán thành : không phiếu,

- Không ý kiến : không phiếu.

Với kết quả biểu quyết trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

* Lợi nhuận phân phối năm 2019 : 4.201.941.461 đồng.

* Trích quỹ phát triển sản xuất (15%):                                    630.291.219 đồng.

* Trích khen thưởng  cho  người lao động (12%) :                          503.651.242 đồng.

* Trích thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS không chuyên trách :    150.000.000 đồng.

* Trích khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành :        168.000.000 đồng

* Chia cổ tức cho cổ đông (27,5% vốn điều lệ) :                      2.750.000.000 đồng.

Nội dung 6. Thông qua Kế hoạch chi trả lương, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 :

 - Tán thành:12  phiếu, đại diện cho  cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không tán thành: không  phiếu, đại diện cho không cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự  biểu quyết.

- Không ý kiến: không phiếu đại diện cho không cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua Tổng mức lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020, cụ thể như sau:

* Thù lao năm 2020 của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách: 150.000.000 đồng. Gồm :

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách :3.000.000 đồng/người/tháng x 2 người x 12 tháng = 72.000.000 đồng.

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát (không chuyên trách) : 2.500.000 đồng/tháng x 12 tháng = 30.000.000 đồng.

- Thù lao ủy viên Ban Kiểm soát (không chuyên trách) : 2.000.000 đồng/người/tháng x 2 người x 12 tháng = 48.000.000 đồng.

* Tiền lương 2020 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Thực hiện theo Quy chế chi trả lương hiện hành của Công ty.

Nội dung 7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

 - Tán thành: 12  phiếu, đại diện cho  871.900cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết. 

- Không tán thành: không phiếu, đại diện cho không cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

- Không ý kiến: không phiếu.

Với kết quả biểu quyết trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020. Trong đó có các chỉ tiêu chính sau:

* Doanh thu: 20.200 triệu đồng.

* Lợi nhuận trước thuế:         4.004 triệu đồng.

* Nộp ngân sách: Đúng, đủ theo quy định.

* Chia cổ tức (20%):             2.000 triệu đồng.

* Sản xuất cây giống:                 14 triệu cây.

* Thu hái, chế biến, tiêu thụ hạt giống:  2.000 kg.

* Trồng rừng và chăm sóc rừng năm 1: 40,51 ha.

* Chăm sóc rừng trồng năm 2, năm 3: 96,55 ha.

* Quản lý bảo vệ và PCCR từ năm 4 trở lên:     292,74 ha.

* Giữ hộ rừng Nhà nước:           314,68 ha.

* Khai thác rừng trồng:    40,51 ha.

* Tỉa thưa rừng trồng:   16,8 ha.

* Phấn đấu hoàn thành việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kí hợp đồng thuê đất tại các diện tích đất Công ty quản lý, sử dụng.

* Tiếp tục xúc tiến lập Dự án đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng tại khu đất địa chỉ 573 Nguyễn Kiệm, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh trình ĐHĐCĐ phê duyệt để triển khai thực hiện.

9. Các nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội: không.

10. Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản của Đại hội:

 Bà Nguyễn Thị Mỹ Thuận - Trưởng Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 trước toàn thể Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

 Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.

Chủ toạ đoàn đã tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 12 giờ 05 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm có 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Công ty 01 bản, lưu Ban thư ký Đại hội 01 bản và lưu Văn thư Công ty 01 bản.

Căn cứ Biên bản Đại hội này, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ sẽ được lập thành văn bản và được công bố toàn văn trên website của Công ty để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH ĐOÀN

THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA

Ng. Thị Như Nguyệt

Ng. Thị Mỹ Thuận

Trần Đức Ngọc

Nguyễn Thanh Lâm

 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

 Số : 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ (sau đây gọi tắt là Công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/5/2017;

- Căn cứ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019.

2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

- Doanh thu :                                                             20.200 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế :                                             4.004 triệu đồng.

- Nộp ngân sách: Đúng, đủ theo quy định.

- Chia cổ tức (20%) :                                                2.000 triệu đồng.

- Sản xuất cây giống :                                               14 triệu cây.

- Thu hái, chế biến, tiêu thụ hạt giống :                   2.000 kg.

- Trồng rừng và chăm sóc rừng năm 1:                   40,51 ha.

- Chăm sóc rừng trồng năm 2, năm 3 :                    96,55 ha.

- Quản lý bảo vệ và PCCR từ năm 4 trở lên :       292,74 ha.

- Giữ hộ rừng Nhà nước :                                       314,68 ha.

- Khai thác rừng trồng :                                             40,51 ha.

- Tỉa thưa rừng trồng :                                               16,80 ha.

- Tích cực tiếp cận các bên liên quan, các cơ quan quản lý Nhà nước để sớm được hoàn tất việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kí hợp đồng thuê đất tại các diện tích đất Công ty quản lý, sử dụng ở Long An, Bình Phước và lập thủ tục miễn giảm tiền thuê đất theo quy định. Đồng thời lập Phương án nhận khoán 166 ha rừng Tếch giữ hộ Nhà nước tại Trạm La Ngà.

- Triển khai các bước tiếp theo về việc lập, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng tại khu đất địa chỉ 573 Nguyễn Kiệm, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và trọng tâm hoạt động năm 2020.

4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát Công ty.

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty (đã kiểm toán).

6. Thông qua Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 :

- Lợi nhuận phân phối năm 2019:                                                        4.201.941.461 đ.

- Trích quỹ phát triển sản xuất :                                                                 630.291.219 đ.

- Trích Quỹ khen thưởng NLĐ:                                                                 503.651.242 đ.

- Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách 2019 :                         150.000.000 đ.

- Trích khen thưởng cho HĐQT, BKS, BĐH (GĐ, PGĐ, KTT):          168.000.000 đ.

- Chia cổ tức năm 2019 (27.5%):                                                         2.750.000.000 đ.

7. Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách, tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách năm 2020 :

7.1. Tổng thù lao năm 2020 của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách : 150.000.000 đồng, cụ thể :

- Thành viên HĐQT không chuyên trách :           3.000.000 đồng/người/tháng.

- Trưởng Ban KS không chuyên trách :                2.500.000 đồng/tháng.

- Thành viên BKS không chuyên trách :               2.000.000 đồng/người/tháng.

7.2. Tiền lương 2020 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách : Thực hiện theo Quy chế chi trả lương hiện hành của Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

                                                                                                                                                                            TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

     Nơi nhận :                                                                                                                                                                  CHỦ TỊCH HĐQT

-       Như khoản 2, điều 2 (t/h);

-       Các cổ đông;

-       Website Công ty (để công bố);

-       Lưu  VT.

tin nóng

video clip

hỗ trợ khách hàng

 • Nhân viên kinh doanh

  028.38248788 (Mr. Bình)

  glnvnb@yahoo.com

 • Nhân viên kinh doanh

  028.38296299 (Ms Thảo)

  glnvnb@gmail.com

 • TOP