• SFSC
  • SFSC

Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
Thứ ba, 11:52 Ngày 30/11/2021 .
Kính gửi : Quý vị cổ đông Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ     
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2021
Thứ hai, 11:31 Ngày 07/06/2021 .
THÔNG BÁO Về thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Kính gửi : Quý vị cổ đông Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ                                                               ...

Tình hình tài chính năm 2019
Thứ hai, 10:48 Ngày 15/06/2020 .
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020 (CHÍNH THỨC)
Thứ ba, 09:07 Ngày 23/06/2020 .
Đại hội đồng cổ đông năm 2020 diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 23/06/2020 đã thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
TỜ TRÌNH VỀ LƯƠNG, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020
Thứ sáu, 15:23 Ngày 12/06/2020 .
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
Thứ sáu, 15:12 Ngày 12/06/2020 .
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
Thứ sáu, 14:56 Ngày 12/06/2020 .
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019, ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Thứ sáu, 14:29 Ngày 12/06/2020 .
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ RỪNG
Thứ ba, 15:16 Ngày 07/05/2019 .
BB hop DHDCD - 2019
Thứ năm, 09:38 Ngày 25/04/2019 .
Nghị quyết DHDCD- 2019
Thứ năm, 09:36 Ngày 25/04/2019 .
Giấy ủy quyền
Thứ sáu, 10:27 Ngày 29/03/2019 .
Phiếu đăng ký tham dự họp
Thứ sáu, 10:26 Ngày 29/03/2019 .
Tình hình tài chính năm 2018
Thứ sáu, 10:08 Ngày 29/03/2019 .
Trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019
Thứ sáu, 09:47 Ngày 29/03/2019 .
TOP