• SFSC
 • SFSC

Quan hệ cổ đông

2023
Thứ hai, 22:15 Ngày 08/05/2023 .
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Thứ năm, 14:35 Ngày 30/12/2021 .
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ (Ban hành kèm theo Quyết định số  136/QĐ-BKS ngày 17/12/2021 của Ban kiểm soát Công ty CP giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ)
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thứ năm, 14:23 Ngày 30/12/2021 .
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ (Ban hành kèm theo Quyết định số 135/2021/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty CP giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ)
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Thứ năm, 11:24 Ngày 30/12/2021 .
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ (Ban hành kèm theo Quyết định số 134/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2021      của Hội đồng quản trị Công ty CP giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ)
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CP GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ NĂM 2021
Thứ năm, 11:04 Ngày 30/12/2021 .
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ “Ban hành kèm theo Quyết định số 133/2021/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2021”
BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ IV (2022-2027)
Thứ năm, 10:24 Ngày 07/07/2022 .
 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ. - Trụ sở chính: Số 06 - Nguyễn Thành Ý - Phường Đa Kao - Quận I – TP. Hồ Chí Minh. - Mã số doanh nghiệp: 0304977171.
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2021
Thứ hai, 11:31 Ngày 07/06/2021 .
THÔNG BÁO Về thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Kính gửi : Quý vị cổ đông Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ                                                               ...

Tình hình tài chính năm 2019
Thứ hai, 10:48 Ngày 15/06/2020 .
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020 (CHÍNH THỨC)
Thứ ba, 09:07 Ngày 23/06/2020 .
Đại hội đồng cổ đông năm 2020 diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 23/06/2020 đã thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội
TỜ TRÌNH VỀ LƯƠNG, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2020
Thứ sáu, 15:23 Ngày 12/06/2020 .
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019
Thứ sáu, 15:12 Ngày 12/06/2020 .
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
Thứ sáu, 14:56 Ngày 12/06/2020 .
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019, ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Thứ sáu, 14:29 Ngày 12/06/2020 .
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ RỪNG
Thứ ba, 15:16 Ngày 07/05/2019 .
BB hop DHDCD - 2019
Thứ năm, 09:38 Ngày 25/04/2019 .
Nghị quyết DHDCD- 2019
Thứ năm, 09:36 Ngày 25/04/2019 .
Giấy ủy quyền
Thứ sáu, 10:27 Ngày 29/03/2019 .

tin nóng

video clip

hỗ trợ khách hàng

 • Nhân viên kinh doanh

  028.38248788 (Mr. Bình)

  glnvnb@yahoo.com

 • Nhân viên kinh doanh

  028.38296299 (Ms Thảo)

  glnvnb@gmail.com

 • TOP