• SFSC
  • SFSC

Quan hệ cổ đông

Tình hình tài chính năm 2017
Thứ hai, 16:22 Ngày 02/04/2018 .
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CP GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 (đã được kiểm toán)
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Thứ hai, 09:07 Ngày 02/04/2018 .
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ
CÁC MẪU DÀNH CHO NGƯỜI ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HĐQT
Thứ sáu, 16:29 Ngày 30/03/2018 .
Mẫu 1: Mẫu đề cử, Mẫu 2: Mẫu ứng cử, Mẫu 3: Sơ yếu lý lịch
TỜ TRÌNH VỀ LƯƠNG, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2018
Thứ sáu, 13:36 Ngày 30/03/2018 .
TỜ TRÌNH v/v : Trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018
TỜ TRÌNH VỀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ, CHIA CỔ TỨC NĂM 2017
Thứ sáu, 13:32 Ngày 30/03/2018 .
TỜ TRÌNH v/v : Trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Thứ sáu, 12:01 Ngày 30/03/2018 .
BÁO CÁO  CỦA BAN KIỂM SOÁT Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2018
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thứ sáu, 11:52 Ngày 30/03/2018 .
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 - KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018
Thứ sáu, 11:48 Ngày 30/03/2018 .
BÁO CÁO TỔNG KẾTTHỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018
QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
Thứ sáu, 11:37 Ngày 30/03/2018 .
QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ NHIỆM KỲ 2017-2022
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI
Thứ sáu, 11:38 Ngày 30/03/2018 .
QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ
GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP + GIẤY ỦY QUYỀN
Thứ sáu, 11:26 Ngày 30/03/2018 .
GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ
THƯ MỜI THAM DỰ + CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
Thứ sáu, 11:24 Ngày 30/03/2018 .
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty với các thông tin chính như sau:
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
Thứ năm, 10:55 Ngày 29/03/2018 .
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ (Được sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 12/5/2017 )
TOP