• SFSC
  • SFSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

Số : ……../2020/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng trọng tâm hoạt động năm 2020 của HĐQT như sau :

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 :

1. Hoạt động của HĐQT và các thành viên :

Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 gồm 03 thành viên :

- Ông Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tịch HĐQT.

- Ông Trần Đức Ngọc - TV HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

- Ông Nguyễn Kim Cương - TV HĐQT.

Tại báo cáo này, xin kiểm điểm lại hoạt động từ hội nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đến nay.

1.1. Hoạt động của HĐQT :

a) Các cuộc họp của HĐQT : HĐQT đã tiến hành 20 phiên họp (gồm 03 phiên họp trực tiếp và 17 phiên họp thông qua hình thức gửi phiếu lấy ý kiến). Nội dung các cuộc họp được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo và liên quan thiết thực đến các mặt hoạt động SXKD của Công ty. Biên bản và Nghị quyết các cuộc họp đều được lập, thông qua, ban hành đúng quy định.

b) Ban hành các Nghị quyết, Quyết định : HĐQT đã ban hành 04 Nghị quyết và 15 Quyết định giao cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc tổ chức thực hiện. Trong đó 5 quyết định về nhân sự, 3 quyết định về ban hành quy trình kỹ thuật, 7 quyết định về quản lý sản xuất lâm nghiệp (phê duyệt suất đầu tư, thiết kế -dự toán , phương án phòng cháy …vv)….Việc ban hành Nghị quyết, Quyết định được thực hiện có căn cứ, đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

c) Ban hành các Quy chế, Quy định : Rà soát, sửa đổi, bổ sung để ban hành 3 Quy trình kỹ thuật nội bộ.

d) Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành :

Thành viên HĐQT được phân công trực tiếp làm Giám đốc Công ty nên mọi sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành và ngược lại các báo cáo, kiến nghị của Ban điều hành lên HĐQT được thực hiện một cách thuận lợi, nhanh chóng, đầy đủ và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ.

- Hàng tháng, Chủ tịch HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban Công ty do Ban điều hành tổ chức, trực tiếp tham gia ý kiến vào những vấn đề cần thiết, giám sát kết quả tổ chức thực hiện của Giám đốc Công ty và các Phòng nghiệp vụ, Trạm giống trực thuộc.

- Chủ tịch HĐQT tham dự một số các cuộc họp đột xuất của Ban điều hành hoặc tham gia kiểm tra, giám sát thực địa, tìm biện pháp giải quyết kịp thời, đúng đắn những vấn đề kiến nghị, vướng mắc của Ban điều hành trong chỉ đạo SXKD của Công ty.

2.2. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT :

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty, căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, HĐQT đã xây dựng chương trình, quy chế làm việc, phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng thành viên nhằm nâng cao năng lực quản lý, phát huy trách nhiệm cá nhân, chủ động thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2019 của Công ty. Chúng tôi đánh giá như sau :

a) Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Lâm : Đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể : Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị; thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của HĐQT; giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị. Theo dõi, giám sát công tác cán bộ, quản lý sử dụng đất đai của Công ty.

b) Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Trần Đức Ngọc : Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công : Là người đại diện theo pháp luật của Công ty và điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, quản lý và bảo toàn vốn; tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác của HĐQT; kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, phương án trả cổ tức…vv

c) Thành viên HĐQT Nguyễn Kim Cương : Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Cụ thể về theo dõi vấn đề cổ đông, cổ phiếu của Công ty; theo dõi, giám sát công tác tài chính, kế toán trong Công ty cũng như các nguồn vốn đầu tư ; công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ……..

3. Kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 :

3.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 :

Đại hội đã nghe Giám đốc Công ty báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 đầy đủ và cụ thể , HĐQT chỉ nêu lại 1 số chỉ tiêu chính, cụ thể :

- Doanh thu : 25.545 triệu đồng, đạt 130,93% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

- Lợi nhuận trước thuế : 5.252 triệu đồng, đạt 137,13 % so với chỉ tiêu Nghị quyết.

- Lợi nhuận sau thuế : 4.201 triệu đồng, đạt 137,11% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

- Nộp ngân sách : 1.050,48 triệu đồng, đạt 137,13% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức (dự kiến) : 27.5%, đạt 137,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

- Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Thu nhập bình quân : 11,830 triệu đồng/người/tháng.

- Sản xuất và tiêu thụ cây giống 16,375 triệu cây, đạt 121,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

- Trồng rừng 31,47ha, đạt 96,18% chỉ tiêu Nghị quyết; chăm sóc, quản lý, bảo vệ và PCCR đạt 100% kế hoạch, không để xảy ra cháy rừng, mất rừng,

- Trong mọi hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3.2. Quản lý vốn và tài sản :

            HĐQT phối hợp cùng Ban Kiểm soát, Kiểm toán độc lập và cổ đông lớn kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý doanh thu, chi phí, tài sản, thực hiện chế độ kế toán tại Công ty chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

- Tổng tài sản Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là :                   20.145.864.943 đồng.

- Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2019 là :                          20.145.864.943 đồng.

Trong đó : Vốn chủ sở hữu là :                                                         15.269.904.527 đồng.

- Vốn Điều lệ Công ty thời điểm 31/12/2019 là :                        10.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế năm tài chính 2019 là :                        5.252.426.826 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2019 là :                    4.201.941.461 đồng.

3.3. Chi trả cổ tức năm 2018 : Đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.

4. Một số tồn tại, hạn chế :

- Một số Quy chế, Quy định nội bộ cần được hoàn thiện, ban hành để đáp ứng yêu cầu SXKD, đặc biệt là về Quản lý chất lượng cây giống, Phòng trừ sâu bệnh, Tuyển dụng đào tạo….

- Một số công việc còn chậm so với yêu cầu nhất là về đào tạo nhân lực tay nghề cao, hoàn thiện thủ tục pháp lý về xin cấp giấy CNQSDĐ và hợp đồng thuê đất.

5. Đánh giá chung :

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt SXKD, đưa ra định hướng, các giải pháp phù hợp và kịp thời để Giám đốc chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 và các Nghị quyết, Quyết định của của HĐQT đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo hài hòa lợi ích Công ty, lợi ích Nhà nước, lợi ích của cổ đông và đảm bảo chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động. Đồng thời luôn đảm bảo sự công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát, thanh kiểm tra. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 đã đề ra.

  II. ĐỊNH HƯỚNG TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020 :

1. Nhất quán định hướng phát triển SXKD Công ty ổn định, bền vững, giữ vững và từng bước mở rộng thị phần cũng như quy mô sản xuất theo các trọng tâm chủ lực là sản xuất cây giống, rừng trồng sản xuất và dịch vụ. Duy trì khối đoàn kết, thống nhất từ HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty cùng toàn thể người lao động để quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ năm 2020 giao cho, đồng thời tạo tiền đề phát triển cho các năm kế tiếp.

2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ để tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành SXKD đúng Điều lệ, Pháp luật nhưng nhanh, gọn, hiệu quả.

3. Quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp nêu tại Kế hoạch SXKD năm 2020 mà Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT để có biện pháp động viên, khuyến khích kịp thời những cá nhân, tập thể làm tốt nhiệm vụ; phát hiện và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm. Tạo điều kiện thuận lợi cho CBNV hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Tiếp tục giữ vững mối quan hệ gắn kết, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ giúp đỡ của các cổ đông, các cơ quan quản lý Nhà nước và chính quyền địa phương, nhất là trong công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng.

 Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng trọng tâm hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty. Đề nghị các Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 tham gia ý kiến đóng góp để HĐQT thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Trân trọng cám ơn !

                                                                                                                                                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

                                                                                                                                                                                                    CHỦ TỊCH

TOP