• SFSC
  • SFSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

 

Họ và tên : .................................................................................................................................. .

CMND /Hộ chiếu số:..................................cấp ngày :......./......../…........tại:..........................

Địa chỉ thường trú :....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Điện thoại: ..................................................................................................................................

Fax: …………………………………………Email: .............................................................

Hiện tôi đang có quyền sở hữu :………………..cổ phần của Công ty Cổ phần giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ và số cổ phần được ủy quyền là: ………..……… cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu và cổ phần ủy quyền là:  ………………….cổ phần.

Tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ bắt đầu vào lúc 7h30’ ngày 10/4/2018 tại Văn phòng Công ty số 6 Nguyễn Thành Ý, P. Đa Kao, Q. 1, TP Hồ Chí Minh và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

….…………………., ngày       tháng      năm 2018

CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

 Tôi tên là :………………………………………………………………………………..…

 CMND số:………………cấp ngày…………………tại……………………………………

 Địa chỉ thường trú :…………………………………………………………………………

 Điện thoại :…………………………………………………………………………………

 Tôi đang sở hữu : ……………… cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ.

 (Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………...)

 Căn cứ điều 24, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ, do không đến dự Đại hội đồng cổ đông được nên Tôi ủy quyền cho :

 Ông/Bà :……………………………………………………………………………………

 CMND số:………………cấp ngày:…………………tại…………………………………..

 Địa chỉ thường trú :…………………………………………………………………………

 Điện thoại :…………………………………………………………………………….……

 Đại diện dự Đại hội đồng cổ đông : Thay mặt tôi thực hiện tất cả các quyền liên quan đến cổ phần của mình, bao gồm: Tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông; ứng cử vào Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và các quyền khác của cổ đông.

 Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

 ….………………………., ngày………tháng………năm 2018 

    Người được ủy quyền                                                                                                                                              Người ủy quyền

     ( Ký, ghi rõ họ tên )                                                                                                                                           ( Ký, ghi rõ họ tên )

TOP