• SFSC
  • SFSC

Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Nguyễn Khương Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Ông Nguyễn Xuân Tuấn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Ông Trần Đức Ngọc - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP