• SFSC
  • SFSC

Hội đồng quản trị

SƠ ĐỒ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 Ông Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị

 

Ông Trần Đức Ngọc - Thành viên HĐQT                             Ông Nguyễn Kim Cương - Thành viên HĐQT

                                Giám đốc Công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP