• SFSC
  • SFSC

Bảng Giá

CÔNG TY CP GIỐNG

LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

-----------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2021

BẢNG GIÁ BÁN HẠT GIỐNG NĂM 2021

STT

TÊN HÀNG HÓA

ĐVT

GIÁ BÁN (đồng)

Đã bao gồm VAT

GHI CHÚ

1

Keo tai tượng

Kg

450.000

Có GCNNG

2

Keo lai

Kg

300.000

 

3

Keo lá tràm (Tràm bông vàng)

Kg

400.000

Có GCNNG 

4

Xà cừ

Kg

250.000

 

5

Sao đen

Kg

270.000

 

6

Dầu rái

Kg

100.000

 

7

Giá tỵ (Tếch)

Kg

100.000

 

8

Phượng vỹ

Kg

400.000

 

9

Giáng hương

Kg

1.000.000

 

10

Bằng lăng nước

Kg

1.000.000

 

11

Bò cạp nước

Kg

1.000.000

 

12

Gõ đỏ (Cà te)

Kg

250.000

 

13

Tràm cừ

Kg

300.000

 

14

Thuốc ra rễ

Kg

1.000.000

  

                                                                                                                                                                    GIÁM ĐỐC CÔNG TY    

TOP