• SFSC
  • SFSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

----------------------------

BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2020

 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã sửa đổi, bổ sung theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 12/05/2017;

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

I/Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và họp giao ban của Ban điều hành về các  công việc tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động SXKD của công ty cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành;

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 và những vấn đề quản lý khác;

      II. Đánh giá tình hình hoạt động và tổ chức thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 tại công ty:

  1. 1.      Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Công ty là một trong số đơn vị sản xuất giống ở khu vực phía Nam có bề dày kinh nghiệm, đặc biệt là sản xuất giống cây Lâm nghiệp bằng công nghệ mô, hom với chất lượng tốt, có thương hiệu trên thị trường. Công ty có nhiều rừng giống chuyển hóa được công nhận.

- Về kinh doanh cây giống: 06 tháng đầu năm 2019, tình hình sản xuất, kinh doanh cây giống gặp khó khăn do tình hình sâu bệnh rừng trồng đối với các dòng keo lai BV, thị hiếu khách hàng muốn chuyển sang giống mới chất lương cao, các giống mới ở công ty chỉ mới bắt đầu phát triển sản xuất.

- Về khai thác rừng trồng: việc tiêu thụ gỗ khó khăn, công ty và một số khu vục khác không bán được rừng trồng theo tiến độ. Đến giữa năm 2019 tình hình đã khả quan hơn.

Trước tình hình khó khăn chung, với sự chỉ đạo của HĐQT, sự nổ lực của Ban điều hành và toàn thể nhân viên, công ty đã đạt và vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế, thu nhập, cổ tức,….do Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua, cụ thể:

 1. Biểu thống kê kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2019

 

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ đạt (%)

So với 2018 (%)

1

Doanh thu

-Doanh thu cây giống

- Doanh thu khai thác

- Doanh thu khác

- Thu nhập khác

 

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ

19.510

13.200

5.500

 

810

25.545

17.206

5.607

58

2.673

130,91

118,52

 

2

Lợi nhuận trước thuế

Tr.đ

3.830

5.252

137,08

114,30

3

Lợi nhuận sau thuế

Tr.đ

3.064

4.201

137,11

113,82

4

Nộp ngân sách

Tr.đ

900

1.050

116,67

116,21

5

Chi cổ tức (dự kiến)

Tr.đ

20

27,5

137,50

100,00

6

Thu nhập bình quân

Tr.đ/người/ tháng

11,12

11,83

106,38

102,03

 Doanh thu cây giống và khai thác rừng  năm 2019 đạt 22,8 tỷ đồng, vượt  so với kế hoạch đề ra (19,5 tỷ đồng), tăng so với năm 2018 (19,3 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu bán cây giống tăng, doanh thu khai thác gỗ rừng giảm nhẹ (năm 2019  là 5,6 tỷ đồng giảm so với năm 2018 là 6,1 tỷ đồng).

 Trong năm 2019, sản lượng cây giống bán ra là 16,3 triệu cây, vượt mức kế hoạch đề ra 13,5 triệu cây, tăng sản lượng cây giống so với năm 2018 (14 triệu cây). Điều này khẳng định tiềm năng sản xuất cây giống của công ty là rất lớn. Lợi nhuận trước thuế là 5,2 tỷ đồng đạt 137% so kế hoạch, tăng 114% so với năm 2018. Cổ tức dự kiến 20%, đạt 137% kế hoạch.

Lao động thực tế của Công ty : 73 người.

b. Công tác lâm sinh:

 -  Trồng rừng : 31,47 ha/KH 32,72 ha, đạt 96,18% kế hoạch.

 - Chăm sóc, QLBV rừng trồng :

    + Chăm sóc rừng trồng năm 2, năm 3 : 81,77 ha/KH 80,46 ha đạt 101,63% kế hoạch. Rừng trồng tăng trưởng tốt.

    + QLBV rừng trồng của Công ty từ năm thứ 4 trở lên : 316,56 ha/KH 315,31 ha đạt 100,4% kế hoạch.

    + Quản lý, bảo vệ rừng Nhà nước (giữ hộ): 314,68 ha, đạt 100% kế hoạch.

        - Công tác chăm sóc, QLBV rừng được thực hiện tốt, không để xảy ra cháy rừng, chặt phá rừng và lấn chiếm đất đai.

2. Về hoạt động của HĐQT:

- Hoạt động của HĐQT thực hiện theo đúng pháp luật, các quy định, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định, các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị Quyết.

-  Quyết định bổ sung nhân sự Ban điều hành.

- Phê duyệt quỹ lương, khung lương,thưởng trong hệ thống công ty

- HĐQT phê duyệt các hồ sơ thiết kế dự toán trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng; Phương án khai khác rừng trồng và tận thu cây rừng trồng ngã đỗ do lốc xoáy và phương án phòng cháy chữa cháy tại các trạm giống Lâm nghiệp.

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến các thành viên HĐQT Công ty.

3. Về hoạt động của Ban điều hành :

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD so với kế hoạch 2019 mà ĐHĐCĐ đề ra (trừ thu hái và tiêu thụ hạt giống 1.705 kg  đạt 85% kế hoạch và tổng diện tích khai thác: 31,47 ha/KH 32,72 ha đạt 96,18% do 1,25 ha rừng cây sao, dầu chưa bán được theo kế hoạch chuyển sang kế hoạch khai thác năm 2020).

- Các dòng Keo lai BV chủ lực sản xuất có hiện tượng già sinh lý nên cần phải phục tráng giống gốc,cải thiện điều kiện môi trường nuôi cấy và tăng cường sản xuất đối với các dòng keo lai và tràm bông vàng đã nhận chuyển giao để bổ sung vào nguồn giống đang sản xuất.

-  Năm 2019, việc bán cây đứng rừng trồng gặp nhiều khó khăn phải đấu giá nhiều lần đến tháng 6 năm 2019 mới bán được.Việc khai thác rừng triển khai trễ dẫn đến chậm tiến độ, tăng chi phí làm đất và trồng rừng.

- Công ty chưa thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông trong thời gian quy định (30 ngày kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên được diễn ra). Nguyên nhân do kế hoạch bán rừng của công ty trong quý I/2019 không thành công, công ty chưa thu xếp được nguồn tiền chi trả.

- Công nợ phải thu khách hàng có công nợ khó đòi của Công ty Trường An, phát sinh từ năm 2012 số tiền nợ gốc: 934.485.842đ, công ty đã thuê Công ty Luật Hồng Nhung tư vấn và khởi kiện, Tòa án có Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nhưng Công ty chưa thu được công nợ khó đòi này. Không phát sinh công nợ mới khó đòi.

- Việc triển khai lập Dự án xây dựng cao ốc văn phòng và cho thuê tại 573 Nguyễn Kiệm còn chậm do phát sinh vướng nghị định 167/2017 của Thủ tướng chính phủ.

 Ngoài ra, các thủ tục đất đai ở các Trạm: Bình Phước, Long An, La Ngà đang tiến hành làm nhưng vẫn còn chậm  vì hồ sơ quản lý rừng, đất đai phần lớn thiếu tính pháp lý, số liệu chưa thực sự chính xác. Cụ thể:

+ Hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ và kí hợp đồng thuê đất tại Trạm giống Long An  trình đã lâu và liên hệ nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết với lý do Sở TN_MT tỉnh Long An nêu là đang chờ kết quả kiểm tra, đề xuất của Bộ NNPTNT và TNMT theo ý kiến chỉ đạo thực hiện của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT. Vấn đề này được đánh giá sẽ kéo dài, chưa thể dứt điểm nhanh chóng.

+ Hồ sơ tại Trạm giống Sông Bé (tỉnh Bình Phước), đã hoàn thành thủ tục thanh lý hợp đồng nhận khoán cũ trước đây để thuê đất. Tuy nhiên, đang phải giải trình bổ sung việc giảm diện tích hơn 10 ha so với hợp đồng khoán trước đây, các công tác giải trình vẫn đang thực hiện quyết liệt.

+ Hồ sơ Trạm La Ngà: Trạm bao gồm cả diện tích rừng của Công ty, rừng giống giữ hộ và đất hoa màu của người dân. Hiện nay công tác đo đạc lại đang được tiến hành để làm rõ phần diện tích thực tế.

- Một số Quy chế, Quy định nội bộ còn thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu SXKD, đặc biệt là về quy chế tiền lương, quy chế tài chính, quy chế Quản lý Vườn ươm, chất lượng cây giống, Phòng trừ sâu bệnh, Tuyển dụng đào tạo... Công ty chưa có kế hoạch tuyển dụng và đào tào nhân lực tay nghề cao và chưa đăng ký logo thương hiệu.

- Công ty tiến hành họp giao ban hằng tháng trong phạm vi toàn công ty, thành phần tham dự bao gồm các Trưởng, phó phòng ban và các trạm, do Giám đốc chủ trì, đã nêu được tình hình thực hiện SXKD, quản lý BVR và các công việc trong tháng, triển khai công việc tháng tiếp theo.

Theo đánh giá của Ban kiểm soát, ban điều hành, Phòng/ban và các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019.

4. Về công tác tài chính kế toán:

Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán độc lập và ý kiến của kiểm toán là báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ tại thời điểm 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

III. Kết luận và Kiến nghị:

         Nhìn chung các hoạt động của công ty trong năm qua tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đem lại lợi ích cho công ty, nhà đầu tư và người lao động.

Ban kiểm soát có một số kiến nghị  như sau:

      - Hội đồng quản trị tăng cường công tác chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc Ban điều hành trong việc thực thi chính sách của HĐQT đã đề ra trong lĩnh vực đất đai, có phương án giải quyết sớm nhất, tránh để kéo dài quá lâu sẽ có nhiều rủi ro liên quan đến truy thu tiền thuê đất, thuế đất trong tương lai.

        - Triển khai các bước tiếp theo về việc lập, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cao ốc Văn phòng kết hợp cho thuê tại 573 Nguyễn Kiệm, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

- Công ty chuyên sản xuất giống cây Lâm nghiệp nên chất lượng là quan trọng  hàng đầu. Công ty cần quan tâm đến chất lượng cây Giống, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của người lao động để nâng cao năng suất lao động. Tăng cường tìm kiếm, ký kết hợp đồng với khách hàng mới để mở rộng thị trường.

- Công ty cần tiếp tục duy trì, khẳng định và phát triển thương hiệu cây giống. Tái đầu tư trang thiết bị hiện đại để phát triển và mở rộng quy mô, cải tạo nâng cấp Xưởng Mô Long Thành, Vườn ươm Bình Sơn theo hướng ưu tiên sản xuất các dòng Keo lai mới AH1, AH7.

- Việc đấu giá rừng trồng theo kế hoạch hàng năm cần được tiến hành sớm nhằm đảm bảo việc trồng lại rừng đúng mùa vụ.

- Xây dựng, bổ sung các quy chế quản lý, quy chế tiền lương, quy chế tài chính và các quy trình nghiệp vụ trong công ty.

- Công nợ phải trả Công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh Nhà TP.HCM phát sinh đã lâu với số tiền :174.967.872đ, không có đối chiếu công nợ  và hiện nay công ty không xác minh được đối tượng nợ, cũng không có ai tới đòi nợ. Đề nghị Công ty tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ trình Đại hội.

      Xin kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

  Chúc Đại hội thành công!

  Trân trọng cảm ơn.

                                                                                                                                                                                                                                      TM.BAN KIỂM SOÁT

                                                                                                                                                                                                                                               Trưởng ban                                               

 

 

           

 

 

TOP