• SFSC
  • SFSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 

CÔNG TY CỔ PHẦN  GIỐNG LÂM NGHIỆP  VÙNG NAM BỘ

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                

BAN KIỂM SOÁT  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2019

DỰ THẢO

DỰ THẢO

BÁO CÁO  CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2018

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát - Công ty Cổ phần Giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã sửa đổi, bổ sung theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 12/05/2017;

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

I.Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và họp giao ban hằng tháng của Ban điều hành Công ty trong việc tổ chức quản lý và điều hành hoạt động SXKD của công ty cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành;

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 và những vấn đề quản lý khác;

- Giám sát các hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban điều hành;

      II. Đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị Quyết Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành.

      1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

    Trong năm 2018, bên cạnh những thuận lợi như  Công ty là một trong số đơn vị sản xuất giống ở khu vực phía Nam có bề dày kinh nghiệm, đặc biệt là sản xuất giống cây lâm nghiệp bằng công nghệ mô, hom với chất lượng tốt, có thương hiệu trên thị trường, Công ty vẫn còn nhiều khó khăn như chi phí đầu vào cho sản xuất các loại cây giống lâm nghiệp tăng cao nhưng giá bán sản phẩm cũng như thị phần đang phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ nhiều doanh nghiệp tư nhân. Với sự nổ lực của Ban điều hành và toàn thể nhân viên, công ty đã đạt và vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế, thu nhập, cổ tức,….do Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua.Việc triển khai thực hiện theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị cũng được giám sát chặt chẽ đảm bảo đúng định hướng. Cụ thể:

 

 

 

Biểu thống kê kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2018

 

 

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch

Thực hiện

Tỷ lệ đạt (%)

So với 2017 (%)

1

Doanh thu

+Doanh thu hạt giống

+Doanh thu cây giống+cảnh quan

+Doanh thu rừng

+ Doanh thu tài chính

+ Doanh thu 573 Nguyễn Kiệm

+ Doanh thu khác

 

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ

Tr.đ

20.500

 

21.550

587

12.666

6.132

262

1.022

879

105,12

88,43

2

Lợi nhuận trước thuế

Tr.đ

4.500

4.595

102,11

85,90

3

Lợi nhuận sau thuế

Tr.đ

3.600

3.691

102,53

83,73

4

Nộp ngân sách

Tr.đ

900

903,5

100,39

96,07

5

Chi cổ tức (dự kiến)

Tr.đ

26

27,5

105,8

91,66

 

Công tác sản xuất cây giống phụ thuộc theo nhu cầu thị trường. Năm 2017 tiêu thụ được cây giống nhiều do có thêm khách hàng ở phía Bắc. Năm 2018 có sự cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân ở miền Trung nên số lượng cây giống tiêu thụ giảm. Bên cạnh đó, việc đưa ra thị trường 02 giống AH1 và AH7 mới nhận chuyển giao cũng gặp không ít khó khăn về giá bán, công sản phẩm cho người lao động vì quy trình sản xuất dòng AH7 vẫn còn chậm hơn so với các dòng BV.

2. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và hoạt động của HĐQT:

            Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp định kỳ hằng quý có sự tham dự các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Trên cơ sở đánh giá kết quả SXKD của từng giai đoạn, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như có quyết sách cụ thể, linh hoạt, phù hợp với hoạt động sàn xuất kinh doanh. Cụ thể:

-Yêu cầu Ban điều hành rà soát, hoàn thiện và xây dựng mới các quy chế, quy trình hoạt động của Công ty nhằm tăng cường kiểm soát, quản lý rủi ro về mọi mặt hoạt động của công ty.

-Hoạt động tổ chức và điều hành của Hội đồng quản trị tuân thủ pháp luật và điều lệ của Công ty.

-Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến các thành viên HĐQT Công ty.

3. Hoạt động của Ban điều hành Công ty:

- Quan tâm, chăm lo đời sống của CB,CNVLĐ một cách thiết thực như nâng cao thu nhập, tạo điều kiện thuận lợi để CB.CNV làm việc.

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD so với kế hoạch 2018 mà ĐHĐCĐ đề ra (trừ cây giống: 93% kế hoạch).

- Không để phát sinh công nợ mới.

- Các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT được Ban giám đốc triển khai thực hiện nhưng một số vấn đề vẫn còn chậm.

- Công ty tiến hành họp giao ban hằng tháng trong phạm vi toàn công ty, thành phần tham dự bao gồm các trưởng phó phòng ban và các trạm, do Giám đốc chủ trì, đã nêu được tình hình thực hiện SXKD, quản lý BVR và các công việc trong tháng, triển khai công việc tháng tiếp theo.

4. Về công tác tài chính kế toán:

Công ty đã lập báo cáo tài chính tuân thủ đúng chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán độc lập và ý kiến của kiểm toán là báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018.

Một số vấn đề còn tồn tại:

- Một số Quy chế, Quy định nội bộ còn thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu SXKD, đặc biệt là về Quản lý chất lượng cây giống, Phòng trừ sâu bệnh, Tuyển dụng đào tạo, Thi đua khen thưởng, ATVSLĐ ….

- Một số công việc còn chậm so với yêu cầu nhất là về đào tạo nhân lực tay nghề cao, hoàn thiện thủ tục pháp lý về xin cấp giấy CNQSDĐ và hợp đồng thuê đất.

- Một số công việc tổ chức thực hiện còn chậm so với yêu cầu, nhất là về tiến độ khai thác, trồng lại rừng sau khai thác.

- Chưa có kế hoạch tuyển dụng và đào tào nhân lực tay nghề cao….

- Cơ sở vật chất ở các trạm trực thuộc quá cũ kỹ, hệ thống khuôn viên nhà xưởng vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

III. Kết luận và Kiến nghị:

         Nhìn chung các hoạt động của công ty trong năm qua tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đem lại lợi ích  cho công ty, nhà đầu tư và người lao động.

Ban kiểm soát có một số kiến nghị  như sau:

      - Hội đồng quản trị tăng cường công tác chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc thực thi chính sách của HĐQT đã đề ra trong lĩnh vực đất đai.

    - Triển khai các bước tiếp theo về việc lập, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cao ốc Văn phòng kết hợp cho thuê tại 573 Nguyễn Kiệm, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

- Công ty chuyên sản xuất giống cây Lâm nghiệp bằng công nghệ mô hom với chất lượng tốt. Vì thế, Công ty cần tiếp tục duy trì và đưa thương hiệu ngày càng đi lên, tái đầu tư trang thiết bị hiện đại để phát triển và mở rộng sản xuất trong thời đại công nghệ 4.0.

-Trong buổi làm việc với Công ty kiểm toán độc lập trước khi ra báo cáo chính thức, Ban điều hành nên mời Ban kiểm soát tham dự.

- Cơ sở vật chất, khuôn viên nhà xưởng ở các trạm trực thuộc cần được quan tâm hơn nữa, thay thế dần những thiết bị quá cũ kỹ để nâng tầm quảng bá thương hiệu.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ trình Đại hội.

  Xin kính chúc các Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông  sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

  Chúc Đại hội thành công!

  Trân trọng cảm ơn.

                                                                            TM.BAN KIỂM SOÁT

           TRƯỞNG BAN

 

 

 

          Lê Thị Hồng Nhơn

TOP