• SFSC
  • SFSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

------------------------------

Số : 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

DỰ THẢO 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần giống Lâm nghiệp vùng Nam bộ (sau đây gọi tắt là Công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/5/2017;

- Căn cứ nội dung Biên bản họp đại hội đồng cổ đông số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

 Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty thông qua các nội dung sau :

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017.

2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

- Doanh thu :                                                               20.500 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế :                                               4.500 triệu đồng.

- Nộp ngân sách: Đúng, đủ theo quy định.

- Chia cổ tức (26%) :                                                   2.600 triệu đồng.

- Sản xuất cây giống :                                                 15 triệu cây.

- Thu hái, chế biến, tiêu thụ hạt giống :                       2.000 kg.

- Trồng rừng và chăm sóc rừng năm 1:                       65,22 ha. Trong đó :

+ Trồng tràm Úc tập trung trên toàn diện tích:                                   29,76 ha.

+ Trồng thí điểm tràm Úc theo phương pháp lên líp:                         24,6 ha.

+ Trồng keo lai tập trung trên diện tích sau khai thác:                       6,66 ha.

+ Trồng keo lai trên bờ bao:                                                                4,2 ha.

- Chăm sóc rừng trồng năm 2, năm 3 :                                                74,14 ha.

- Quản lý bảo vệ và PCCR từ năm 4 trở lên :                                     290,58 ha.

- Giữ hộ rừng Nhà nước :                                                                   314,68 ha.

- Khai thác rừng trồng :                                                                      40,62 ha.

- Hoàn thành việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kí hợp đồng thuê đất tại các diện tích đất Công ty quản lý, sử dụng ở Long An, Bình Phước.

- Lập Dự án đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng tại khu đất địa chỉ 573 Nguyễn Kiệm, P. 9, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh trình ĐHĐCĐ phê duyệt để triển khai thực hiện.

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và trọng tâm hoạt động năm 2018.

4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 và trọng tâm hoạt động năm 2018.

5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) với một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây :

- Tổng tài sản Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là :              18.763.385.190 đồng.

- Vốn Điều lệ Công ty thời điểm 31/12/2017 là :                   10.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế năm tài chính 2017 là :                        5.349.333.064 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2017 là :                4.408.816.451 đồng.

6. Thông qua Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 :

- Lợi nhuận phân phối năm 2017 :                                                      4.408.816.451 đồng.

- Trích quỹ phát triển sản xuất 10%:                                                      440.881.645 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng :                                                                     548.048.700 đồng.

- Trích thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách 2017 (5%):               220.440.822 đồng.

- Trích khen thưởng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành          :              199.445.284 đồng

- Chia cổ tức cho cổ đông (30%)        :                                               3.000.000.000 đồng.

7. Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách, tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách năm 2018.

- Thù lao năm 2018 của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách : 5% lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- Tiền lương 2018 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách : Thực hiện theo Quy chế chi trả lương hiện hành của Công ty.

8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Vũ Thanh Hà , CMND số 013393616 do công an Hà Nội cấp ngày 5/3/2011, theo đơn xin từ nhiệm với lý do cá nhân.

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông …………………………., số CMND ……………..do ………….. cấp ngày ………….

Điều 2. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

                                                                                                                                                         TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

     Nơinhận                                                                                                                                                  CHỦ TỌA

-       Như điều 2 (t/h);

-       Các Cổ đông Công ty;

-       Website Công ty (để công bố);

-       Lưu  VT.

 

TOP