• SFSC
  • SFSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

 

Tôi tên là :………………………………………………………………………………..…

 

CMND số:………………cấp ngày…………………tại……………………………………

 

Địa chỉ thường trú :…………………………………………………………………………

 

Điện thoại :…………………………………………………………………………………

 

Tôi đang sở hữu :……………………..…… cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ.

 

(Bằng chữ:………………………………………………………………………………………….)

Căn cứ điều 24, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ, do không đến dự Đại hội đồng cổ đông được nên Tôi ủy quyền cho :

 

Ông/Bà :……………………………………………………………………………………

 

CMND số:………………cấp ngày:…………………tại…………………………………..

 

Địa chỉ thường trú :…………………………………………………………………………

 

Điện thoại :…………………………………………………………………………….……

Đại diện dự Đại hội đồng cổ đông : Thay mặt tôi thực hiện tất cả các quyền liên quan đến cổ phần của mình, bao gồm: Tham dự và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

 

….………………………., ngày………tháng………năm 2019

 

    Người được ủy quyền                                                                    Người ủy quyền

     ( Ký, ghi rõ họ tên )                                                                      ( Ký, ghi rõ họ tên )

 

TOP