• SFSC
 • SFSC

Tin tức & Sự kiện

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thứ ba, 15:01 Ngày 19/05/2020

THÔNG BÁO

V/v lựa chọn nhà thầu tổ chức bán đấu giá tài sản

Công ty CP giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Người có tài sản bán đấu giá (bên mời thầu):

CÔNG TY CP GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

- Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Thành Ý, P. Đakao, Quận 1, TP. HCM

- Điện thoại: 028.38296299 – 38248788 – 22405233 – Fax: 028.38238064

- Website: www.gionglamnghiepvungnambo.com – Email: glnvnb@gmail.com

2. Tài sản bán đấu giá:

- Tên tài sản : Gỗ tròn Giá tỵ (Tếch).

- Khối lượng tài sản : 385,73 m3 giá bán 4.628.760.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm hai mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng).

- Địa chỉ nơi có tài sản : Trạm giống Lâm nghiệp La Ngà – Km số 123 Quốc lộ 20, Thị trấn Tân Phú, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

3. Điều kiện tham gia dự thầu bán đấu giá tài sản:

- Tổ chức bán đấu giá tài sản phải thuộc Danh sách công khai doanh nghiệp bán đấu giá đủ điều kiện hoạt động bán đấu giá của Bộ Tư pháp năm gần nhất.

- Đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật về bán đấu giá và đã được cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ bán đấu giá.

* Hồ sơ tham gia thầu gồm có:

- Đơn tham gia tổ chức bán đấu giá gỗ tròn Giá tỵ theo mẫu (Mẫu đơn và hợp đồng kèm theo).

- Hồ sơ pháp lý:

+ Giấy phép hoạt động do Sở Tư pháp nơi Doanh nghiệp đấu giá tài sản đặt trụ sở (bản sao công chứng).

+ Quyết định kèm Thông báo của Bộ Tư pháp cho phép Công ty được tổ chức hoạt động đấu giá tài sản năm 2020 (bản sao công chứng).

+ Danh sách đấu giá viên của Công ty + Chứng chỉ hành nghề đấu giá (bản sao công chứng).

+ Hồ sơ năng lực kèm các Hợp đồng bán đấu giá đã thực hiện (năm 2018-2019).

Lưu ý: Hồ sơ phải đựng trong túi hồ sơ được dán niêm phong và ghi rõ nơi gửi - nơi nhận. Hồ sơ dự thầu phải gửi qua đường bưu điện, Công ty không nhận hồ sơ trực tiếp.

4. Phương thức chọn thầu: 1 túi hồ sơ, 1 giai đoạn.

5. Phương pháp chọn thầu: Phương pháp giá thấp nhất. Nếu có nhiều hồ sơ hợp lệ bằng giá thấp nhất thì ưu tiên hồ sơ nào gửi trước tính theo dấu bưu điện.

6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu các tổ chức bán đấu giá tài sản có nhu cầu thì lập 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá gửi cho bên mời thầu theo địa chỉ trên qua đường bưu điện. Thời gian xét thầu: không quá 3 ngày sau thời gian hết hạn nhận hồ sơ.

 GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

MẪU ĐƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…., ngày … tháng … năm …

 

ĐƠN THAM GIA TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ

Tên gói thầu: Bán đấu giá gỗ tròn Giá tỵ (Tếch) tại Trạm giống Lâm nghiệp La Ngà

thuộc Công ty CP giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ.

 

Kính gửi: Công ty CP giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ

 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu theo Thông báo v/v lựa chọn nhà thầu tổ chức bán đấu giá tài sản ngày …/…/… và các tài liệu trên website của bên mời thầu,

Chúng tôi, ___[ghi thông tin nhà thầu](1), cam kết thực hiện gói thầu Bán đấu giá gỗ tròn Giá tỵ (Tếch) tại Trạm giống Lâm nghiệp La Ngà”theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu với tổng số tiền là ___ [ghi giá trị bằng số, bằng chữ số tiền dự thầu] (2) (giá đã bao gồm VAT)] cùng với Bảng tổng hợp giá dự thầu và phương pháp thực hiện kèm theo.

Thời gian thực hiện hợp đồng là ___ ngày [ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu](3).

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính.

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.

5. Ký hợp đồng thẩm định giá với bên mời thầu trong vòng 3 ngày kể từ ngày trúng thầu.

6. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực.

Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của hồ sơ mời thầu.

 

  

Đại diện hợp pháp của nhà thầu  (4)
[ghi họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

  Hướng dẫn cách điền thông tin:

(1) Ghi đầy đủ thông tin nhà thầu tham gia: Tên tổ chức, địa chỉ, điện thoại, mã số thuế, người đại diện hợp pháp.

(2) Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong Bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Bên mời thầu.

(3) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật nêu trong hồ sơ dự thầu.

(4) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền).

 

MẪU HỢP ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số: ............. /HDDVBDG

 

-         Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

-         Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xá hội chủ nghĩa Việt Nam.

-         Căn cứ Biên bản chấm thầu và chọn nhà thầu tổ chức bán đấu giá tài sản của Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ ngày …… tháng …… năm 2020.

Hôm nay, ngày ………… tháng ………… năm …………….., Tại Văn phòng Công ty

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ DỊCH VỤ (BÊN A): CÔNG TY CP GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Thành Ý, P. Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38296299 – 38248788 – 22405233

Fax: 028.38238064

Mã số thuế: 0304977171

Tài khoản số: 170031100100026 Ngân hàng Nông nghiệp TP. HCM – 50 Bến Chương Dương, Quận 1

Do ông : Trần Đức Ngọc - Chức vụ: Giám đốc - làm đại diện.

 BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B): ……………………………………………………….

Địa chỉ: ....................................................................................................................................................

Điện thoại: ……….……………………………………………………………………………...

Fax: ……………………………………………………………………………………………...

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………..

Tài khoản số:……………………………………………………………………………………...

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………... làm đại diện.

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản với các thỏa thuận như sau:

Điều 1. Tài sản bán đấu giá

1. Bên A giao cho bên B tổ chức bán đấu giá tài sản là 385,73 m3 gỗ tròn Giá tỵ. Địa chỉ nơi có tài sản : Trạm giống Lâm nghiệp La Ngà – Km số 123 Quốc lộ 20, Thị trấn Tân Phú, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai - thuộc Công ty CP giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ.

2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Gỗ tận thu từ rừng giữ hộ Nhà nước.

Điều 2. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá

Theo yêu cầu của bên A, giá trị khởi điểm các gói tài sản đưa ra bán đấu giá là 4.628.760.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm hai mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng), đã bao gồm hóa đơn.

Điều 3. Thời gian, hình thức và địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản

1. Thời gian: …

2. Hình thức bán đấu giá: …

3. Địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: Trụ sở Bên B, địa chỉ: ……………………

Điều 4. Phí, chi phí bán đấu giá

1. Tạm tính theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính. Cụ thể là: …………………… đồng (Bằng chữ: ………..…… đồng), đã bao gồm 10% thuế GTGT.

Phí dịch vụ này sẽ tăng giảm theo giá tài sản bán được tại cuộc bán đấu giá tài sản.

2. Bên A thanh toán phí bán đấu giá cho bên B sau khi nhận đủ tiền bán tài sản do bên mua được tài sản chuyển cho bên A.

3. Trường hợp bên B đã thông báo nhưng chưa bán được tài sản do không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, bên A thỏa thuận thanh toán cho bên B chi phí thực hiện hồ sơ, thông báo bán đấu giá tài sản với mức khoán gọn số tiền 2.000.000 đồng/một lần thông báo.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên A

1. Bàn giao tài liệu liên quan đến tài sản bán đấu giá cho bên B để tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

2. Nhận tiền mua tài sản bán đấu giá từ người mua được tài sản.

3. Giao tài sản bán đấu giá cho người mua được tài sản bán đấu giá trong thời hạn thoả thuận trong Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.

4. Thanh toán phí bán đấu giá tài sản cho bên B.

5. Tự chịu trách nhiệm về nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản của mình bán đấu giá.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên B

1. Tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

2.  Nhận tiền thanh toán phí bán đấu giá từ bên A.

3. Nhận bàn giao tài liệu liên quan đến tài sản bán đấu giá từ bên A.

4. Bảo quản, giữ gìn tài liệu nhận bàn giao.

5. Tham gia và ký biên bản bàn giao tài sản bán đấu giá giữa bên A và người mua được tài sản bán đấu giá.

6. Giao tài liệu liên quan đến tài sản bán đấu giá cho người mua được tài sản bán đấu giá sau khi Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá được thực hiện.

Điều 7. Thanh toán tiền bán tài sản bán đấu giá trong trường hợp bán đấu giá thành

1. Người mua được tài sản bán đấu giá có trách nhiệm thanh toán đủ số tiền theo giá đã trả (trừ đi số tiền đặt trước) cho bên A trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm ký kết Hợp đồng mua bán tài sản giữa người mua được tài sản với bên A.

2.  Phương thức thanh toán tiền mua tài sản: Người mua được tài sản thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản của (Bên A) Công ty CP giống Lâm nghiệp vùng Nam Bộ, số tài khoản 170031100100026 Ngân hàng Nông nghiệp TP. HCM – 50 Bến Chương Dương, Quận 1.

Điều 8. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao nhận tài sản bán đấu giá

Thời hạn giao tài sản: Ngay sau khi bên mua thanh toán đủ số tiền mua tài sản bán đấu giá theo giá đã trả (trừ đi số tiền đặt trước) cho bên A.

Địa điểm giao tài sản: Trạm giống Lâm nghiệp La Ngà – Km số 123 Quốc lộ 20, Thị trấn Tân Phú, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Phương thức giao tài sản: Bên A tự bảo quản tài sản bán đấu giá đã nêu tại Điều 1 Hợp đồng này và trực tiếp bàn giao tài sản bán đấu giá cho người mua được tài sản bán đấu giá có sự tham gia của bên B (lập Biên bản giao nhận kèm theo) theo đúng thời hạn thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá được ký kết giữa bên A và người mua được tài sản bán đấu giá.

Điều 9. Hủy kết quả cuộc bán đấu giá

1. Kết quả cuộc bán đấu giá bị huỷ bỏ một trong các trường hợp sau:

a. Người mua được tài sản bán đấu giá để vượt quá 02 ngày, kể từ thời điểm cuộc bán đấu giá kết thúc mà không ký Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá với bên B.

b. Người mua được tài sản bán đấu giá không chuyển tiền cho bên A theo đúng thời hạn thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.

c. Người mua được tài sản bán đấu giá không đến nhận hoặc không ký biên bản bàn giao tài sản mua đấu giá theo đúng thời hạn theo thỏa thuận tại Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Kết quả hủy cuộc bán đấu giá sẽ được thông báo bằng văn bản cho các bên liên quan trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ thời điểm bên có quyền quyết định hủy kết quả cuộc bán đấu giá.

3. Bên có lỗi dẫn đến phải hủy bỏ kết quả cuộc bán đấu giá phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bên còn lại.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung và chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng này được sửa đổi, bổ sung khi hai bên bàn bạc, thống nhất. Nội dung sửa đổi, bổ sung được lập thành Phụ lục hợp đồng – bộ phận không tách rời của Hợp đồng này.

2. Hợp đồng chấm dứt khi có một trong những trường hợp sau:

a. Các bên hoàn thành các nghĩa vụ đã thỏa thuận tại Hợp đồng này.

b.  Hai bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng đã ký kết.

c.  Kết quả cuộc bán đấu giá bị hủy.

d. Một trong hai bên phá sản, giải thể.

e. Tài sản bán đấu giá bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

f.  Một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp bên kia vi phạm một trong các điều khoản thỏa thuận tại Hợp đồng này.

Điều 11. Các thỏa thuận khác

- Thời hạn đăng ký, thời gian tổ chức bán đấu giá do bên B quy định trong thông báo bán đấu giá tài sản theo đúng thời hạn trong Đơn tham gia bán đấu giá của bên B đã gửi bên A.

- Quy định khoản tiền đặt trước là 15% (được làm tròn số) giá khởi điểm của tài sản.  Khoản tiền đặt trước này bên tham gia đấu giá chuyển vào tài khoản bên tổ chức đấu giá (bên B).

- Trong vòng 02 ngày sau khi cuộc bán đấu giá thành công, bên B có trách nhiệm chuyển lại cho bên A số tiền đặt trước 15% này.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Trong quá trình thực hiện, mọi tranh chấp phát sinh sẽ được các Bên chủ động thương lượng, giải quyết trên tinh thần hòa giải, tôn trọng quyền lợi của mỗi bên. Trường hợp không tự thỏa thuận được, bên bị thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3. Việc chấm dứt hợp đồng này sẽ được thực hiện bằng biên bản thanh lý do hai bên cùng ký kết.

3.  Hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

 

                 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

                          Chức vụ                                                                       Chức vụ

                  (Ký tên, đóng dấu)                                                      (Ký tên, đóng dấu)

 

tin nóng

video clip

hỗ trợ khách hàng

 • Nhân viên kinh doanh

  028.38248788 (Mr. Bình)

  glnvnb@yahoo.com

 • Nhân viên kinh doanh

  028.38296299 (Ms Thảo)

  glnvnb@gmail.com

 • TOP