• SFSC
  • SFSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CP GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

***

Trụ sở : 06Nguyễn Thành Ý - P. Đa Kao - Q. 1 -TP. Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp : 0304977171

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

          TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

--------------

Kính gửi : ……………………………..……………………………………………

….…………………………………………………………………………………..

               Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty với các thông tin chính như sau :

1. Thời gian:   7h30 -12h05  ngày 12 tháng 04 năm 2019.

2. Địa điểm:    Phòng họp Công ty, số 6 Nguyễn Thành Ý, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.

3. Nội dung :  Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 - Kế hoạch SXKD năm 2019.

- Các Báo cáo hoạt động năm 2018 và Chương trình hoạt động năm 2019 của HĐQT, Ban Kiểm soát.

- Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, trả cổ tức năm 2018.

- Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2019.

- Những vấn đề quan trọng khác (nếu có)

4. Đăng ký tham dự : Để tổ chức Đại hội chu đáo, đề nghị  Quý cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự hoặc ủy quyền thamdự Đại hội trước 15h ngày 11 tháng 4 năm 2019 bằng các hình thức sau đây : Điện thoại về số 028.38248788, gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự qua fax 028.38238064, gửi email đến địa chỉ glnvnb@gmail.com hoặc gửi bưu điện về Văn phòng Công ty - số 6 Nguyễn Thành Ý - Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

5. Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi đến tham dự Đại hội cần mang theo và xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND/Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng) và nộp thư mời này cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết. Trường hợp là người được ủy quyền thì phải nộp Giấy ủy quyền của cổ đông (theo mẫu quy định của Công ty).

6. Tài liệu Đại hội : Mời Quý cổ đông xem chi tiết tại website của Công ty http: //www.gionglamnghiepvungnambo.com và nhận tài liệu từ Ban Tổ chức khi đến tham dự Đại hội. Quý Cổ đông khi cần thiết có thể liên hệ số điện thoại 028.38248788 để được hỗ trợ thêm.

      Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian tới dự để đảm bảo cho Đại hội thành công tốt đẹp.

      Trân trọng kính mời!

 

Nơi gửi:

    -  Như trên

-    -  Lưu VT.

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

  

 

Nguyễn Thanh Lâm

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CP GIỐNG LÂM NGHIỆP VÙNG NAM BỘ

Ngày 12/04/2019

 

Thời gian

Nội dung

7h30 - 8h30

- Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông dự họp.

- Thống kê, kiểm tra tư cách và nhập dữ liệu cổ đông dự họp

 

8h30 - 8h50

- Chào cờ (quốc ca), tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông - kiểm phiếu.

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

 

8h50-9h00

Thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc  của Đại hội

 

9h00- 9h45

Các Báo cáo của Giám đốc, HĐQT, BKS, Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán

Các Tờ trình của HĐQT, Chủ tọa Đại hội.

9h45-10h00

Thảo luận về các báo cáo và tờ trình

 

10h00-10h15

Giải lao 15 phút

10h15-10h30

Phát biểu ý kiến của khách mời

 

10h30 - 11h00

Tiếp tục thảo luận các báo cáo và tờ trình

 

11h00 - 11h30

Đại hội biểu quyết thông qua các  nội dung theo thẩm quyền

 

11h30-12h00

Thông qua Biên bản Đại hội

 

12h00-12h05

Bế mạc đại hội

 

 

TOP