• SFSC
  • SFSC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG LÂMNGHIỆP

VÙNG NAM BỘ

 

Số : …………/T.Tr-HĐQT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày  12  tháng  04  năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v : Trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019

 

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ được thông qua ngày 12/05/2017;

- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất về việc trả lương, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 như sau :

1. Tổng số thành viên HĐQT và BKS là 06 người, trong đó gồm :

- Hội đồng Quản trị : 03 người gồm Chủ tịch chuyên trách và 02 thành viên không chuyên trách.

- Ban Kiểm soát : 03 người gồm Trưởng Ban (không chuyên trách) và 02 ủy viên không chuyên trách.

2. Lương, thù lao :

-  Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : Thực hiện theo hệ số, mức lương Chủ tịch HĐQT tại Quy chế chi trả lương hiện hành của Công ty.

- Tổng mức thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách : 150.000.000 đồng. Cụ thể :

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách : 3.000.000 đồng/người/tháng x 2 người x12 tháng = 72.000.000 đồng.

+ Trưởng Ban Kiểm soát : 2.500.000 đ/tháng x 12 tháng = 30.000.000 đồng.

+ Ủy viên BKS không chuyên trách : 2.000.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 48.000.000 đồng.

 

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2019 xem xét, quyết định.

 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                              

Nơi nhận :

- Như trên;

- HĐQT, BKS, GĐ;

- Lưu VT, Tài liệu ĐHĐCĐ.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                   Nguyễn Thanh Lâm

 

 

 

                                                                

TOP