• SFSC
  • SFSC

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ IV (2022-2027)

TÀI LIỆU ĐHĐCĐ NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ IV (2022-2027)
  SFSC   1. CHƯƠNG TRÌNH ĐH
  2. QUY CHẾ HỘI NGHỊ
  3. BC SXKD 2021- KH 2022
  4. BC HĐQT NK III- KH NK IV
  5. BC TAI CHINH 31-12-2021
  6. TT trích lập quỹ, cổ tức 2021
  7. TT thù lao HĐQT, BKS 2022
  8. TT lựa chọn kiểm toán BCTC 2022
  9. QC bầu cử
 10. BC BKS NK III - KH NK IV
TOP